ข่าวประชาสัมพันธ์ [39] 
 ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต บุคลากร ทำความดี บริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 [10 เม.ย. 2561] [Views 10] 
 ประชาสัมพันธ์บริการยืมระหว่างห้องสมุด [10 เม.ย. 2561] [Views 12] 
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา(ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2561 [10 เม.ย. 2561] [Views 10] 
 ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมโครงการแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 [03 เม.ย. 2561] [Views 11] 
 แจ้งกำหนดการบำรุงรักาษาเครือข่ายนนทรี และระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปี 2561 [16 มี.ค. 2561] [Views 10] 
   ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง [80] 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมีนาคม 2561 [10 เม.ย. 2561] [Views 57] 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [07 มี.ค. 2561] [Views 46] 
 ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 ก.พ. 2561] [Views 53] 
 ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 ก.พ. 2561] [Views 52] 
 ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 ก.พ. 2561] [Views 49] 
   ดู ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด

 ข่าววิจัย/บริการวิชาการ [3] 
 หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสำหรับผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [27 เม.ย. 2560] [Views 221] 
 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสนับสนุนแรงจูงใจในการทำวิจัย [27 เม.ย. 2560] [Views 69] 
 ประกาศเรื่อง พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 [30 เม.ย. 2558] [Views 1004] 

 ข่าวรับสมัครงาน [98] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ [28 มี.ค. 2561] [Views 16] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ [21 มี.ค. 2561] [Views 11] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ [05 มี.ค. 2561] [Views 17] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา [12 ก.พ. 2561] [Views 44] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง (ปฏิบัติงานในโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) [05 ก.พ. 2561] [Views 18] 
   ดู ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

 ข่าวการศึกษา [29] 
 ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 วิชา 01600132 [21 มี.ค. 2561] [Views 12] 
 การจองสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 01362101 Chainese I และ การผ่อนผันรายวิชา 013632101 01362102 และ 01362201 ในภาคต้น ปีการศึกษา 2561 [20 มี.ค. 2561] [Views 9] 
 รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2561 [01 ก.พ. 2561] [Views 13] 
 ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 รายวิชาสัตวเลี้ยงแสนรัก (01600132) [10 ต.ค. 2560] [Views 316] 
 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องให้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันที่ 16 -27 ตุลาคม 2560 [20 ก.ย. 2560] [Views 43] 
   ดู ข่าวการศึกษาทั้งหมด

 ข่าวกิจการนิสิต [113] 
 โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม : ASEAN Youth Stepping Towards Environmental Sustainability [10 เม.ย. 2561] [Views 16] 
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเชิญนิสิตร่วมจัดกิจกรรมภายในงานตลาดนัดอิ่มเกษตร [31 มี.ค. 2561] [Views 11] 
 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ Startup inspiration and workshop ภายใต้โครงการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) [31 มี.ค. 2561] [Views 10] 
 ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM Work Placement Programme [21 มี.ค. 2561] [Views 12] 
 ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอรายชื่อเยาวชนที่เห็นสมควรเข้ารับการพิจารณาเป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2561 [21 มี.ค. 2561] [Views 13] 
   ดู ข่าวกิจการนิสิตทั้งหมด

 ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา [7] 
 ประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สามารถเก็บคะแนนหน่วยกิต (CE) จำนวน 15.5 หน่วยกิต เมื่อเข้าร่วมฟังสัมมนาเรื่อง Investigating biodiversity and health at the human/animal/environment interface [24 พ.ย. 2560] [Views 18] 
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบรรยายพิเศษ Code of Success : สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น [11 ส.ค. 2560] [Views 48] 
 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิตและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง 'The Art of Grant Writing' วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560  [11 ส.ค. 2560] [Views 32] 
 ขอเชิญอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การสร้างกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมที่ส่งผลต่อการสร้างความเป็นพลเมือง [28 เม.ย. 2559] [Views 472] 
 ขอเชิญบุคลากร นิสิต คณะเทคนิคฯ เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระทำบุญ ในโครงการพัฒนาจิต เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 3 ก.ค. 58 [08 มิ.ย. 2558] [Views 172] 
   ดู ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาทั้งหมด

 ข่าววิเทศสัมพันธ์ [181] 
 2018 AAACU Conference - First Announcement [23 มี.ค. 2561] [Views 14] 
 2018 Call for International Credit Mobility [23 มี.ค. 2561] [Views 10] 
 UMAP Summer Program 2018 (UMAP Discovery Camp 2018 in Thailand) [23 มี.ค. 2561] [Views 11] 
 Mevlana Exchange Programme 2018-2019 Academic Year Applications [09 มี.ค. 2561] [Views 15] 
 2018 Call for International Credit Mobility [14 ก.พ. 2561] [Views 16] 
   ดู ข่าววิเทศสัมพันธ์ทั้งหมด