ข่าวประชาสัมพันธ์ [34] 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือนมกราคม 2561 [16 ม.ค. 2561] [Views 3] 
 คณะสัตวแพทย์ มก. ขอเชิญเข้าร่วมการอภิปรายพิเศษ เรื่อง สัตวแพทย์ไทยในทศวรรษหน้า วันที่ 31 มกราคม 2561 [15 ม.ค. 2561] [Views 3] 
 คณะสัตวแพทย์ ขอเชิญร่วมงานแสดงและประกวดสัตว์เลี้ยงในงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 [15 ม.ค. 2561] [Views 2] 
 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน [19 ธ.ค. 2560] [Views 10] 
 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง และรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน [08 ธ.ค. 2560] [Views 10] 
   ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง [37] 
 ประกาศ คณะฯเรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [08 ม.ค. 2561] [Views 11] 
 ประกาศ คณะฯ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [08 ม.ค. 2561] [Views 3] 
 ประกาศ คณะฯ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [08 ม.ค. 2561] [Views 4] 
 ประกาศ คณะฯ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [08 ม.ค. 2561] [Views 4] 
 ประกาศ คณะฯ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [08 ม.ค. 2561] [Views 4] 
   ดู ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด

 ข่าววิจัย/บริการวิชาการ [3] 
 หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสำหรับผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [27 เม.ย. 2560] [Views 65] 
 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสนับสนุนแรงจูงใจในการทำวิจัย [27 เม.ย. 2560] [Views 46] 
 ประกาศเรื่อง พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 [30 เม.ย. 2558] [Views 985] 

 ข่าวรับสมัครงาน [92] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ [11 ม.ค. 2561] [Views 16] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ [21 ธ.ค. 2560] [Views 31] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่องรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ [16 พ.ย. 2560] [Views 72] 
 ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ [30 ต.ค. 2560] [Views 146] 
 ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ [30 ต.ค. 2560] [Views 29] 
   ดู ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

 ข่าวการศึกษา [26] 
 ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 รายวิชาสัตวเลี้ยงแสนรัก (01600132) [10 ต.ค. 2560] [Views 294] 
 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องให้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันที่ 16 -27 ตุลาคม 2560 [20 ก.ย. 2560] [Views 30] 
 กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 [07 ก.ค. 2560] [Views 64] 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) [07 มิ.ย. 2560] [Views 321] 
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง 2559) [11 เม.ย. 2560] [Views 115] 
   ดู ข่าวการศึกษาทั้งหมด

 ข่าวกิจการนิสิต [100] 
 บริษัทแหลมทองสหการรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีหลายตำแหน่ง [18 ม.ค. 2561] [Views 0] 
 ประชาสัมพันธ์โครงการ KU Buddy [10 ม.ค. 2561] [Views 3] 
 ประชาสัมพันธ์นิสิตเข้าร่วมโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระหว่างเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2561 [03 ม.ค. 2561] [Views 4] 
 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต [25 ธ.ค. 2560] [Views 2] 
 ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ [30 พ.ย. 2560] [Views 2] 
   ดู ข่าวกิจการนิสิตทั้งหมด

 ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา [7] 
 ประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สามารถเก็บคะแนนหน่วยกิต (CE) จำนวน 15.5 หน่วยกิต เมื่อเข้าร่วมฟังสัมมนาเรื่อง Investigating biodiversity and health at the human/animal/environment interface [24 พ.ย. 2560] [Views 7] 
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบรรยายพิเศษ Code of Success : สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น [11 ส.ค. 2560] [Views 34] 
 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิตและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง 'The Art of Grant Writing' วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560  [11 ส.ค. 2560] [Views 22] 
 ขอเชิญอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การสร้างกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมที่ส่งผลต่อการสร้างความเป็นพลเมือง [28 เม.ย. 2559] [Views 460] 
 ขอเชิญบุคลากร นิสิต คณะเทคนิคฯ เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระทำบุญ ในโครงการพัฒนาจิต เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 3 ก.ค. 58 [08 มิ.ย. 2558] [Views 159] 
   ดู ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาทั้งหมด

 ข่าววิเทศสัมพันธ์ [176] 
 Darmasiswa ri scholarship program [08 ม.ค. 2561] [Views 3] 
 ประกาศผลโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิืทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2561 [03 ม.ค. 2561] [Views 4] 
 Global Challenges University Alliance (GCUA) Workshop 'Life Science Universities and the UN Sustainable Development Gols' , 16-18 April 2018, Vienna, Austria, organised by University of Natural Resour [27 ธ.ค. 2560] [Views 5] 
 Universidade NOVA de Lisboa - Pre - University Semester [15 ธ.ค. 2560] [Views 3] 
 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแหส่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศุกยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี สำหรับปี ค.ศ. 2017-2018 [22 พ.ย. 2560] [Views 10] 
   ดู ข่าววิเทศสัมพันธ์ทั้งหมด