ข่าวประชาสัมพันธ์ [25] 
 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ "เทศน์มหาชาติ ถวายราชสักการะ องค์พระภูมิพล" [06 มิ.ย. 2560] [Views 44] 
 แจ้งเตือนมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Wanna Cry กระจายผ่านช่องโหว่ของ วินโดวส์ [24 พ.ค. 2560] [Views 38] 
 แผนการจราจร ปิดปรับปรุงประตูงามวงศ์วาน [11 เม.ย. 2560] [Views 32] 
 แจ้งมาตรการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2560 [11 เม.ย. 2560] [Views 25] 
 บริษัท เซ้าเธิร์นครอส ไบโอเคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง Product technical support [02 ก.พ. 2560] [Views 119] 
   ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง [17] 
 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) จำนวน 1 ระบบ [12 ก.ค. 2560] [Views 25] 
 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 50 ชุด [26 มิ.ย. 2560] [Views 37] 
 ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องลู่วิ่งใต้น้ำกายภาพในสัตว์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 [18 พ.ย. 2559] [Views 219] 
 ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ 2 ตา (Stereo Microscope) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 เครื่อง [26 ต.ค. 2559] [Views 226] 
 ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เชิงซ้อนแบบใช้แสง 2 ตา (Compound Light Microscope) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 16 เครื่อง [26 ต.ค. 2559] [Views 229] 
   ดู ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด

 ข่าววิจัย/บริการวิชาการ [3] 
 หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสำหรับผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [27 เม.ย. 2560] [Views 35] 
 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสนับสนุนแรงจูงใจในการทำวิจัย [27 เม.ย. 2560] [Views 27] 
 ประกาศเรื่อง พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 [30 เม.ย. 2558] [Views 970] 

 ข่าวรับสมัครงาน [76] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ [15 ก.ย. 2560] [Views 26] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา [11 ก.ย. 2560] [Views 49] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่องรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา [11 ก.ย. 2560] [Views 40] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีพนักงานจ้าเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งแม่บ้าน  [11 ก.ย. 2560] [Views 13] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่องขยายเวลารับสมัครลูกจ้างโครงการตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา [07 ก.ย. 2560] [Views 54] 
   ดู ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

 ข่าวการศึกษา [25] 
 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องให้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันที่ 16 -27 ตุลาคม 2560 [20 ก.ย. 2560] [Views 1] 
 กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 [07 ก.ค. 2560] [Views 36] 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) [07 มิ.ย. 2560] [Views 258] 
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง 2559) [11 เม.ย. 2560] [Views 86] 
 ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 รายวิชาสัตวเลี้ยงแสนรัก (01600132) [05 เม.ย. 2560] [Views 290] 
   ดู ข่าวการศึกษาทั้งหมด

 ข่าวกิจการนิสิต [87] 
 ประชาสัมพันธ์ระบบส่งเสริมการมีงานทำ (jobsa) [20 ก.ย. 2560] [Views 3] 
 โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 30 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 [13 ก.ย. 2560] [Views 5] 
 ขอเรียนเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมงานวันนัดพบสมัครงาน สัตวแพทย์-สัตวบาล 2560 (Job Fair 2017) [08 ก.ย. 2560] [Views 8] 
 กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ รับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง [30 ส.ค. 2560] [Views 5] 
 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2560 [25 ส.ค. 2560] [Views 5] 
   ดู ข่าวกิจการนิสิตทั้งหมด

 ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา [6] 
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบรรยายพิเศษ Code of Success : สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น [11 ส.ค. 2560] [Views 10] 
 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิตและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง 'The Art of Grant Writing' วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560  [11 ส.ค. 2560] [Views 15] 
 ขอเชิญอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การสร้างกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมที่ส่งผลต่อการสร้างความเป็นพลเมือง [28 เม.ย. 2559] [Views 452] 
 ขอเชิญบุคลากร นิสิต คณะเทคนิคฯ เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระทำบุญ ในโครงการพัฒนาจิต เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 3 ก.ค. 58 [08 มิ.ย. 2558] [Views 148] 
 ขอเชิญบุคลากร นิสิต คณะเทคนิคฯ เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมในโครงการพัฒนาจิตเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ณ ค่ายพุทธบุตรภรยาภิวัทธน์ จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 23 - 25 ม.ค. 58 [01 ม.ค. 2558] [Views 140] 
   ดู ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาทั้งหมด

 ข่าววิเทศสัมพันธ์ [167] 
 Invitation Letter for International Seminar and Call for Paper [30 ส.ค. 2560] [Views 9] 
 เรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายทุนศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส 'Studies in France and Scholarships' และ 'Fellowship and Mobility Programs' [30 ส.ค. 2560] [Views 12] 
 Invitation of KDU 4th International Student Conference 2017 [25 ส.ค. 2560] [Views 8] 
 International Conference on Belt and Road & Greater Mekong Sub-region Cooperation  [25 ส.ค. 2560] [Views 11] 
 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก Tokyo University of Agriculture (TUA) ประเทศญี่ปุ่น [11 ส.ค. 2560] [Views 26] 
   ดู ข่าววิเทศสัมพันธ์ทั้งหมด