ข่าวประชาสัมพันธ์ [35] 
 แจ้งกำหนดการบำรุงรักาษาเครือข่ายนนทรี และระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปี 2561 [16 มี.ค. 2561] [Views 1] 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำเดือนมกราคม 2561 [16 ม.ค. 2561] [Views 21] 
 คณะสัตวแพทย์ มก. ขอเชิญเข้าร่วมการอภิปรายพิเศษ เรื่อง สัตวแพทย์ไทยในทศวรรษหน้า วันที่ 31 มกราคม 2561 [15 ม.ค. 2561] [Views 5] 
 คณะสัตวแพทย์ ขอเชิญร่วมงานแสดงและประกวดสัตว์เลี้ยงในงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 [15 ม.ค. 2561] [Views 6] 
 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน [19 ธ.ค. 2560] [Views 12] 
   ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง [79] 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [07 มี.ค. 2561] [Views 5] 
 ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 ก.พ. 2561] [Views 13] 
 ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 ก.พ. 2561] [Views 11] 
 ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 ก.พ. 2561] [Views 11] 
 ประกาศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 ก.พ. 2561] [Views 10] 
   ดู ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด

 ข่าววิจัย/บริการวิชาการ [3] 
 หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสำหรับผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [27 เม.ย. 2560] [Views 96] 
 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสนับสนุนแรงจูงใจในการทำวิจัย [27 เม.ย. 2560] [Views 49] 
 ประกาศเรื่อง พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 [30 เม.ย. 2558] [Views 988] 

 ข่าวรับสมัครงาน [97] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ [21 มี.ค. 2561] [Views 2] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ [05 มี.ค. 2561] [Views 3] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา [12 ก.พ. 2561] [Views 2] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง (ปฏิบัติงานในโครงการหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) [05 ก.พ. 2561] [Views 4] 
 ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องผลสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ [22 ม.ค. 2561] [Views 12] 
   ดู ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

 ข่าวการศึกษา [29] 
 ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 วิชา 01600132 [21 มี.ค. 2561] [Views 0] 
 การจองสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 01362101 Chainese I และ การผ่อนผันรายวิชา 013632101 01362102 และ 01362201 ในภาคต้น ปีการศึกษา 2561 [20 มี.ค. 2561] [Views 1] 
 รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2561 [01 ก.พ. 2561] [Views 3] 
 ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 รายวิชาสัตวเลี้ยงแสนรัก (01600132) [10 ต.ค. 2560] [Views 299] 
 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องให้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันที่ 16 -27 ตุลาคม 2560 [20 ก.ย. 2560] [Views 32] 
   ดู ข่าวการศึกษาทั้งหมด

 ข่าวกิจการนิสิต [110] 
 ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM Work Placement Programme [21 มี.ค. 2561] [Views 0] 
 ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอรายชื่อเยาวชนที่เห็นสมควรเข้ารับการพิจารณาเป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2561 [21 มี.ค. 2561] [Views 0] 
 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนิสิตรูปแบบใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน [14 มี.ค. 2561] [Views 0] 
 ขอความร่วมมือในการส่งนักศึกษาในงาน 2018 IYF World Culture Camp [09 มี.ค. 2561] [Views 0] 
 ประชาสัมพันธืนิสิตที่สนใจเข้าร่วมงาน KU START UP#2 [09 มี.ค. 2561] [Views 0] 
   ดู ข่าวกิจการนิสิตทั้งหมด

 ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา [7] 
 ประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สามารถเก็บคะแนนหน่วยกิต (CE) จำนวน 15.5 หน่วยกิต เมื่อเข้าร่วมฟังสัมมนาเรื่อง Investigating biodiversity and health at the human/animal/environment interface [24 พ.ย. 2560] [Views 9] 
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบรรยายพิเศษ Code of Success : สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น [11 ส.ค. 2560] [Views 35] 
 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิตและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง 'The Art of Grant Writing' วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560  [11 ส.ค. 2560] [Views 24] 
 ขอเชิญอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การสร้างกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมที่ส่งผลต่อการสร้างความเป็นพลเมือง [28 เม.ย. 2559] [Views 462] 
 ขอเชิญบุคลากร นิสิต คณะเทคนิคฯ เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระทำบุญ ในโครงการพัฒนาจิต เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 3 ก.ค. 58 [08 มิ.ย. 2558] [Views 161] 
   ดู ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนาทั้งหมด

 ข่าววิเทศสัมพันธ์ [178] 
 Mevlana Exchange Programme 2018-2019 Academic Year Applications [09 มี.ค. 2561] [Views 2] 
 2018 Call for International Credit Mobility [14 ก.พ. 2561] [Views 2] 
 Darmasiswa ri scholarship program [08 ม.ค. 2561] [Views 5] 
 ประกาศผลโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิืทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2561 [03 ม.ค. 2561] [Views 5] 
 Global Challenges University Alliance (GCUA) Workshop 'Life Science Universities and the UN Sustainable Development Gols' , 16-18 April 2018, Vienna, Austria, organised by University of Natural Resour [27 ธ.ค. 2560] [Views 5] 
   ดู ข่าววิเทศสัมพันธ์ทั้งหมด