จำนวน [29] เรื่อง
 [21 มี.ค. 2561] ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 วิชา 01600132 [14 หน้า]
 [20 มี.ค. 2561] การจองสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 01362101 Chainese I และ การผ่อนผันรายวิชา 013632101 01362102 และ 01362201 ในภาคต้น ปีการศึกษา 2561 [3 หน้า]
 [01 ก.พ. 2561] รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2561 [2 หน้า]
 [10 ต.ค. 2560] ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 รายวิชาสัตวเลี้ยงแสนรัก (01600132) [10 หน้า]
 [20 ก.ย. 2560] ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องให้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันที่ 16 -27 ตุลาคม 2560 [1 หน้า]
 [07 ก.ค. 2560] กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 [1 หน้า]
 [07 มิ.ย. 2560]  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) [1 หน้า]
 [01 มิ.ย. 2560] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) [3 หน้า]
 [01 มิ.ย. 2560] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 [6 หน้า]
 [11 เม.ย. 2560] ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง 2559) [4 หน้า]
 [05 เม.ย. 2560] ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 รายวิชาสัตวเลี้ยงแสนรัก (01600132) [14 หน้า]
 [19 ต.ค. 2559] ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 รายวิชาสัตวเลี้ยงแสนรัก (01600132) หมู่ 1 [9 หน้า]
 [30 ก.ย. 2559] คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 3 – 14 ตุลาคม 2559 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการทางเทคนิคการสัตวแพทย์ [1 หน้า]
 [01 ส.ค. 2559] ประกาศรายชื่อและลำดับเวลาการลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 59 นิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณ [3 หน้า]
 [01 ก.ค. 2559] กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559  [1 หน้า]
 [27 มิ.ย. 2559] ประกาศ สถานที่สอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2559 วิชาสัตว์เลี้ยงแสนรัก (01600132)  [1 หน้า]
 [07 เม.ย. 2559] คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เปิดรับสมัครนิสิต โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ภาคพิเศษ  [ หน้า]
 [18 มี.ค. 2559] เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2559 [2 หน้า]
 [17 มี.ค. 2559] รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าของ มก. รุ่นที่ 11  [4 หน้า]
 [12 ม.ค. 2559] ด่วน!!!!! ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน ขอให้นิสิตที่ลงเรียนรายวิชาดังต่อไป ทราบถึงการเปลี่ยนห้องเรียน  [1 หน้า]
 [13 พ.ย. 2558] ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวันทดสอบและวันประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ KU-EPT ครั้งที่ 4/2558 [2 หน้า]
 [10 พ.ย. 2558] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) ประจำปีการศึกษา 2559 [9 หน้า]
 [23 ก.ย. 2558] ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในแบบฟอร์มใบสมัครเข้าศึกษาสำหรับนิสิตต่างชาติ [4 หน้า]
 [28 ก.ค. 2558] ประชาสัมพันธ์กำหนดการการจัดการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ [2 หน้า]
 [21 ก.ค. 2558] กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครองประจำปีการศึกษา2558 [1 หน้า]
 [02 มิ.ย. 2558] ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ในระบบโครงการรับตรง และโควต้าต่างๆ มารายงานตัวและรับเอกสารมอบตัวนิสิตใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ [1 หน้า]
 [07 เม.ย. 2558] ประกาศ คะแนนสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 วิชาสัตว์เลี้ยงแสนรัก (Lovely Pet) รหัสวิชา 01600132 [7 หน้า]
 [30 มี.ค. 2558] ประกาศคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 [1 หน้า]
 [12 มี.ค. 2558] กำหนดการสอบกลางภาค ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2557 วิชาสัตว์เลี้ยงแสนรัก (Lovely Pets) รหัสวิชา 01600132 [5 หน้า]