ข่าววิจัย/บริการวิชาการ [3] 
 หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสำหรับผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [4 หน้า]
 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสนับสนุนแรงจูงใจในการทำวิจัย [3 หน้า]
 ประกาศเรื่อง พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 [20 หน้า]