ข่าว/กิจกรรมต่างๆ    [ ค้นหา | กลับหน้าแรก ]   
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา [7] 
 [24 พ.ย. 2560] ประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สามารถเก็บคะแนนหน่วยกิต (CE) จำนวน 15.5 หน่วยกิต เมื่อเข้าร่วมฟังสัมมนาเรื่อง Investigating biodiversity and health at the human/animal/environment interface [ หน้า]
 [11 ส.ค. 2560] ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบรรยายพิเศษ Code of Success : สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น [2 หน้า]
 [11 ส.ค. 2560] ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิตและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง 'The Art of Grant Writing' วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560  [1 หน้า]
 [28 เม.ย. 2559] ขอเชิญอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การสร้างกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมที่ส่งผลต่อการสร้างความเป็นพลเมือง [5 หน้า]
 [08 มิ.ย. 2558] ขอเชิญบุคลากร นิสิต คณะเทคนิคฯ เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระทำบุญ ในโครงการพัฒนาจิต เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 3 ก.ค. 58 [ หน้า]
 [01 ม.ค. 2558] ขอเชิญบุคลากร นิสิต คณะเทคนิคฯ เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมในโครงการพัฒนาจิตเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ณ ค่ายพุทธบุตรภรยาภิวัทธน์ จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 23 - 25 ม.ค. 58 [ หน้า]
 [09 มิ.ย. 2557] กิจกรรมการบรรยายหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิต ในวันที่ 7 ก.ค. 2557 [ หน้า]